Γράφει ο  Χρίστος Κακαρνιάς

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΗΜΝΟΥ:
Το όραμα που θα άλλαζε την πορεία της Λήμνου!!!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 23ης Φεβρουαρίου 1934
Εν Κάστρω και εν τω Κοινοτικώ καταστήματι σήμερον 23ην Φεβρουαρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού τριακοστού τετάρτου (1934ου) έτους, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 10ην πρωϊνήν, προσκλήσει του Προέδρου κ. Παναγ. Ραφτοπούλου, συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Παλλημνιακή Επιτροπή.
Παρέστησαν άπαντα αυτής τα μέλη, πλην του κ. Ευαγγέλου Κομνηνού κωλυθέντος δι’ επαγγελματικούς λόγους.-
Αρξαμένης της συνεδρίας, φέρεται εις συζήτησιν το ζήτημα της ανεγέρσεως των κτιρίων της Γεωργ. Σχολής Λήμνου εις το τμήμα Πολιόχνη του κτήματος «Μητρόπολις» του Παλλ. Σχολ. Ταμείου.
Ο κ. Ηλιού, λαβών τον λόγον είπε περίπου τα εξής:

Μέρος 2 (Μέρος 1 εδώ)

“Εάν αυτά τα καταπληκτικά αποτελέσματα έχωμεν μόνον δια της αναθέσεως μιας απλής επιβλέψεως του τμήματος Πολιόχνης εις ένα Επιμελητήν-Γεωπόνον, Πρακτικής Γεωργ. Σχολής απόφοιτον, επιφορτισμένον δε και με σωρείαν άλλων εποικιστικών, διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών είναι δύσκολον να αναπαραστήση κανείς την εικόνα των ευεργετικών αποτελεσμάτων του ιδρύματος όταν πλήρως συγκροτηθή και λειτουργήση υπό την καθοδήγησιν του επιστημονικού προσωπικού χρησιμεύον ου μόνον ως μέχρι τούδε ως παράδειγμα, αλλά και παραδίδον εις τας παραγωγικάς τάξεις της νήσου 16 αρτίως κατηρτισμένους γεωργούς ετησίως.

Προοπτικαί απέραντοι ανοίγονται εις την δράσιν, ου μόνον, ως μέχρι τούδε των υπαρχόντων ειδών καλλιεργείας την βελτίωσιν θα επιδιώξη, αλλά θα εισαγάγη και νέα (είδη) πτηνοτροφίας, σηροτροφίας, μελισσοκομίας, δενδροκομίας, ιδιαιτέρως δε θα ευεργετηθή και η τόσον σπουδαίον παράγοντα της τοπικής παραγωγής αποτελούσα κτηνοτροφία, διότι ο τυρός παραγόμενος εν Λήμνω εις μεγάλας μεν ποσότητας, αλλ’ εις ποιότητα και μορφήν μη προσελκύουσαν αγοραστάς προς μέγα όφελος του τόπου. Επίσης καθ’ όλας τας προβλέψεις των ειδικών θα καταστή η Λήμνος και παραγωγός γεωμήλων αν μη προς εξαγωγήν, αλλά τουλάχιστον έχουσα πλήρη αυτάρκειαν, εν ω γνωστόν, ότι δια την προμήθειαν του ευτελούς τούτου προϊόντος κολοσσιαία ποσά εξάγονται εκ Λήμνου ετησίως. Όλα αυτά, όσα εξέθεσα αποτελούν ενδείξεις μόνον περί της εκτάσεως των ευεργετικών αποτελεσμάτων του ιδρύματος, διότι ως προείπον, δεν δύναται η φαντασία να συλλάβη την συνολικήν έκτασιν των ευεργετημάτων του ιδρύματος προς τον τόπον.-

Φυσικά δια τον αποχωρισμόν της Πολιόχνης και την δια λ/σμόν μας εκμετάλλευσίν της κατόπιν της κατ’ αρχήν αποφάσεως περί ιδρύσεως Πρακτ. Γεωργ. Σχολής εγένοντο δαπάναι σημαντικαί, αίτινες συνϋπολογιζομένου και του διαφυγόντος ενοικίου εγγίζουν τας 250 χιλ. δραχ. Και αίτινες δύνανται να λογισθώσι παραγωγικαί τότε μόνον, όταν το έργον προχωρήση. Επίσης διετέθησαν και μέλλουσι να διατεθώσιν εν συνόλω 50 χιλ. δραχμαί δια την εκπόνησιν των όντως αρτίων σ χ ε δ ί ω ν του συγκροτήματος κτιρίων της Γεωργ. Σχολής. Ήδη τα σχέδια είναι έτοιμα και εγκεκριμένα, είχον δε περιέλθει ημίν από της προηγουμένης συνεδρίας και δεν απέμεινε ειμή να προκηρυχθή η δημοπρασία δια την έναρξιν των έργων της ανεγέρσεως, οπότε κατά την προηγουμένην συνεδρίασιν εγεννήθησαν αντιρρήσεις τινές εάν πρέπει καθόλου να εκτελεσθή το έργον και αφέθη η όλη συζήτησις δι’ ειδικήν συνεδρίασιν την σημερινήν. Εν τω μεταξύ ενεφυλοχώρισε και άλλο γεγονός.

Ως γνωστόν το Γεωργ. Ταμείον Λέσβου εισέφερε δια την ανέγερσιν της Γεωργ. Σχολής προ διετίας 300 χιλ. δραχμάς, αίτινες μήπω αρξαμένων των έργων κρατούνται εις την διάθεσίν μας παρά τω ως άνω Ταμείω. Ο κ. Νομάρχης Λέσβου ως Πρόεδρος του Ταμείου τούτου, μας διεμήνυσε εξ ενδιαφέροντος προς το εκτελεσθησόμενον έργον και όλως ανεπισήμως, ότι μέχρι του προσεχούς μηνός Μαρτίου καθ’ ον συντάσσεται ο προϋπολογισμός του Γεωργ. Ταμείου Λέσβου, εάν μεν δια της προκηρύξεως δημοπρασίας και δι’ επισήμου προς το Γεωργ. Ταμείον δηλώσεώς μας, ότι αρχόμεθα της εκτελέσεως των έργων, πιστοποιήσωμεν την απόφασίν μας ταύτην, ου μόνον θα μας μετρηθώσιν αι 300 χιλ. δραχμαί, αλλά θα εισφέρη το Γεωργ. Ταμείον εκ του νέου του προϋπολογισμού εισηγήσει του κ. Νομάρχου, και νέαν επιχορήγησιν 150-200 χιλ. δρχ.

Εάν όμως συνέβαινε το αντίθετον, ου μόνον περί νέας χορηγίας δεν πρέπει να γίνεται λόγος, αλλά φοβείται, ότι τη επιμονή των εκ της νήσου Λέσβου μελών της διοικήσεως του Γεωργ. Ταμείου στηριζομένων εις το ότι η πίστωσις των 300 χιλ. δρχ. μη χρησιμοποιηθείσα μετεφέρθη εις 2 ήδη προϋπολογισμούς χωρίς και πάλιν να ζητηθή η πλειοψηφία του Γεωργ. Ταμείου θ’ αποφασίση την εις άλλας μάλλον επειγούσας ανάγκας της Μυτιλήνης διάθεσιν των 300 εκείνων χιλ. δραχμών αίτινες και θα χαθούν ανεπιστρεπτεί δια την Λήμνον.
Υπ’ αυτάς τας προϋποθέσεις, προκείμενου να γίνη σήμερον συζήτησις εάν κατ’ αρχήν πρέπει ή ου ν’ ανεγείρωμεν την Γεωργ. Σχολήν και επειδή, νομίζω, ότι ορθώς υφίσταται η προειλημμένη απόφασις περί ανεγέρσεως, θέλω να εξετάσω κατ’ ιδίαν τας εγερθείσας εν τω μεταξύ αντιρρήσεις”.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…..

 

ΠΗΓΗ: FACEBOOK ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

Καταχώρηση Νατάσα Ταραράκη

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here