Γράφει ο Χρίστος Κακαρνιάς

Μέρος 1ον

Τελικά δεν τελεσφόρησε η γιγαντιαία αυτή προσπάθεια των ανθρώπων της Παλλημνιακής. Όμως η μελέτη των σχετικών αρχείων μας διδάσκει, πώς μπορούν να υλοποιηθούν τα οράματα!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 23ης Φεβρουαρίου 1934
Εν Κάστρω και εν τω Κοινοτικώ καταστήματι σήμερον 23ην Φεβρουαρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού τριακοστού τετάρτου (1934ου) έτους, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 10ην πρωϊνήν, προσκλήσει του Προέδρου κ. Παναγ. Ραφτοπούλου, συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Παλλημνιακή Επιτροπή.
Παρέστησαν άπαντα αυτής τα μέλη, πλην του κ. Ευαγγέλου Κομνηνού κωλυθέντος δι’ επαγγελματικούς λόγους.-
Αρξαμένης της συνεδρίας, φέρεται εις συζήτησιν το ζήτημα της ανεγέρσεως των κτιρίων της Γεωργ. Σχολής Λήμνου εις το τμήμα Πολιόχνη του κτήματος «Μητρόπολις» του Παλλ. Σχολ. Ταμείου.
(ΜΕΡΟΣ Α)

Ο κ. Ηλιού, λαβών τον λόγον είπε περίπου τα εξής:
“Κατόπιν εκτιμήσεως των αναγκών του τόπου και δη της επιτακτικής ανάγκης βελτιώσεως των μεθόδων της παραγωγής, ελήφθη απόφασις και κατά την γνώμην μου καλώς ελήφθη, όπως το ¼ του κτήματος «Μητρόπολις», ήτοι το τμήμα «Πολιόχνης» 500 καλλιεργ. στρεμμάτων και ο αναλογών βοσκότοπος αποχωριζόμενον του υπολοίπου κτήματος παύσουν να θεωρούνται ως υπό εκμετάλλευσιν δι’ ενοικιάσεως και αποτελέσουν Πρότυπον Γεωργ. Σχολήν της οποίας αι λειτουργίαι και υπηρεσίαι εντελώς πρακτικής φύσεως ούσαι θα αποτελούν εν μικρογραφία και Γεωργικόν Σταθμόν, ήτις γεωργική Σχολή, δεχομένη κατά έτος 16 μαθητάς, ήτοι 1 κατά διετίαν εξ εκάστης Κοινότητος και με διετή φοίτησιν, θα είναι μεν ως ακριβώς προϋπελογίσθη τελείως αυτάρκης και αυτοσυντήρητος, θ’ αποδίδη δε κάθε δύο έτη εις εκάστην Κοινότητα ένα τελείως κατηρτισμένον γεωργόν και συγχρόνως θα προσφέρη εαυτήν ως παράδειγμα και εις τους παλαιοτέρους ή μη τυχόντας τεχνικής μορφώσεως γεωργούς δια την βελτίωσιν της καλλιεργείας. Δια του αποχωρισμού του τμήματος «Πολιόχνης» προ δύο γεωργικών ετών πραγματοποιηθέντος καίτοι ακόμη δεν ήρχισεν όχι λειτουργία αλλ’ ούτε θεμελίωσις Γεωργ. Σχολής, είχομεν μέχρι σήμερον αποτελέσματα θαυμαστά, ήτοι εισαγωγήν εις ασυνήθη μέχρι σήμερον έκτασιν της χρήσεως λιπασμάτων, εισαγωγήν και πειραματισμόν επί νέων ποικιλιών σπόρου των γνωστών καλλιεργειών Λήμνου και δη της θαυμασίας ποικιλίας σίτου Μεντάνα εις ην οφείλεται αύξησις σημαντική της καθόλου εσοδείας του λήξαντος γεωργ. έτους και η ταχίστη εκλαϊκευσίς της, εισαγωγή του αρίστου και προσήκοντος εις τας ανάγκας και συνθήκας της Λήμνου γένους των Τηνιακών αγελάδων, όπερ δια της αφθόνου γαλακτοπαραγωγής του ανταποκρινομένου προς το μέγιστον μέρος δαπανών συντηρήσεώς του αποτελεί τον οικονομικώτερον τρόπον έλξεως αρότρου, οχημάτων κ.λ.π. και ένεκα τούτου μέλλει ευρύτατα να εγκλιματισθή καθ’ όλας τας προβλέψεις των ειδικών και να διαδοθή εις τον τόπον μας συντελούν εις την αύξησιν του οικονομικού επιπέδου της ζωής μιας αγροτικής οικογενείας, μέγα μέρος του προϋπολογισμού της οποίας, ως γνωστόν, διατίθεται δια την συντήρησιν όλως απροσόδου ζεύγους ζώων έλξεως. Επίσης η εισαγωγή της καλλιεργείας κτηνοτροφ. φυτών εν συνδυασμώ με την προμήθειαν χορτοδετικής μηχανής εκτός του ότι είχε ως αποτέλεσμα ν’ αφήση αλώβητον το ποίμνιον της Πολιόχνης εκ της εφετεινής συνεπεία του βαρέος χειμώνος εις μεγάλην έκτασιν καταστροφής των Λημνιακών ποιμνίων αποτελεί και πρώτης τάξεως μάθημα το οποίον αναμφισβητήτως θα τελεσφορήση εν Λήμνω. Παραλείπω άλλας μικροτέρας εκτάσεως βελτιώσεις καίτοι αξιοσημείωτος είναι και η συντήρησις του φυτωρίου οπωροφόρων και καλλωπιστικών δένδρων, το οποίον από του ερχομένου έτους θα είναι εις θέσιν τα μέγιστα να συνεισφέρη δια την δενδροφύτευσιν της αδένδρου και αυχμηράς νήσου μας, συντελούν και εις τον στολισμόν και εις τον πλουτισμόν της”.-
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…..

Φωτογραφία του Χρίστος Κακαρνιάς.

Φωτογραφία του Χρίστος Κακαρνιάς.

ΠΗΓΗ: FACEBOOK ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

Καταχώρηση Νατάσα Ταραράκη

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here