Την Παρασκευή 29 Απριλίου δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε5Β4653ΠΩ-ΥΙΓ η “Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών”.

Να σημειωθεί ότι η πρόσκληση αυτή είναι η πρώτη φάση των προκηρύξεων, μη επιδοτούμενων δρομολογίων. Εαν η 1η και 2η φάση κηρυχθούν άγονες, ακολουθεί η 3η φάση με τις επιδοτούμενες γραμμές.

Οι πλοιοκτήτες – πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, έχουν προθεσμία μέχρι τις 13/05/2022.

Οι συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έχουν διάρκεια από ένα (01) έως πέντε (05) δρομολογιακά έτη, αρχομένη από 01.11.2022. Ως δρομολογιακό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι 31η Οκτωβρίου του επομένου έτους.

Για την Λήμνο φέτος  είναι οι ακόλουθες:

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περιόδο. Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος.

(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 450 τ.μ. εκ των οποίων 250 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.

(γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ.

 • ΚΑΒΑΛΑ Ή ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΛΗΜΝΟΜΥΤΙΛΗΝΗΧΙΟΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ ΠΑΤΜΟΛΕΡΟ και επιστροφή ως ακολούθως:

Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου  Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το
θέρος.
(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400
τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.
(γ) Να έχει ολικό μήκος 100 μ.
(δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες

 • ΚΑΒΑΛΑ Ή ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΛΗΜΝΟΣΜΥΤΙΛΗΝΗΧΙΟΣΒΑΘΥ και επιστροφή ως ακολούθως:  Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’όλη την διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300
επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το
θέρος.
(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός
τύπου οχημάτων 600 τ.μ. εκ των οποίων 400
τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.
(γ) Να έχει ολικό μήκος 100 μ.
(δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες.

 • ΚΑΒΑΛΑΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΗΜΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως:
  Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων από/προς λιμένα Πειραιά ή Λαύριο.
  Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα
  παρακάτω στοιχεία:
  (α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300
  (χειμώνα) 450 (θέρους) επιβατών.
  (β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε.
  οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην
  επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση
  Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 400 τ.μ.
  (γ) Να έχει ολικό μήκος 100 μ.
  (δ) Να διαθέτει πενήντα (50) κλίνες

 

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ́ (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ Η ́ (ΔΙΑΖ) ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΛΗΜΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΛΕΡΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΩΣ ΣΥΜΗ ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως:
  Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλητη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
  Για την εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου καθ’ όλη της διάρκεια της δρομολογιακής
  περιόδου υφίσταται η υποχρέωση επέκτασης τουαπό/προς τον λιμένα Πειραιά ή Λαύριο.

Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300
(χειμώνα) 450 (θέρους) επιβατών.
(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε.
οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην
επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση
Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 400 τ.μ.
(γ) Να έχει ολικό μήκος 100 μ.
(δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες.

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ́ (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως:
Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με υποχρέωση προσέγγισης μία (01) φορά την εβδομάδα στον λιμένα ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ.

Το πλοίο να πληροί
κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: (α) Να
έχει μεταφορική ικανότητα 300 (χειμώνα) 450
(θέρους) επιβατών. (β) Να έχει επιφάνεια για
φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση
από 600 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι
δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον
400 τ.μ. (γ) Να έχει ολικό μήκος 100 μ. (δ) Να
διαθέτει είκοσι (20) κλίνες

 

 • ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος.

(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 450 τ.μ. εκ των οποίων 250 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.

(γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ.

(δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες.

 

 • ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος.

(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 450 τ.μ. εκ των οποίων 250 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.

(γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ.

(δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες.

 • ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 επιβατών το χειμώνα και 450 επιβατών το θέρος.

(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 450 τ.μ. εκ των οποίων 250 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.

(γ) Να έχει ολικό μήκος 75 μ.

(δ) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες.

 

 • ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Ένα (01) καθημερινό δρομολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία: (α) Να έχει μεταφορική
ικανότητα 90 επιβατών το χειμώνα και 150
επιβατών το θέρος. (β) Να έχει επιφάνεια για
φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 150 τ.μ. εκ
των οποίων 80 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ
οχημάτων. (γ) Να έχει ολικό μήκος 40 μ

 

 • ΚΥΜΗ ΣΚΥΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Τρία (03) δρομολόγιο την εβδομάδα από 08/06 έως 06/09.Ημέρες εξυπηρέτησης: ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτη

Το πλοίο να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300
(χειμώνα) 450 (θέρους) επιβατών. (β) Να έχει
επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων
μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην επιφάνεια
αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ
οχημάτων τουλάχιστον 400 τ.μ. (γ) Να έχει
ολικό μήκος 100 μ. (δ) Να διαθέτει είκοσι (20)
κλίνες.

 

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ