Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου  προκηρύσσουν Μαθητικό Διαγωνισμό λογοτεχνικού κειμένου με θέμα:

 

“Μια λέξη μοναχά…Ελευθερία”

 

Την υλοποίηση του διαγωνισμού υποστηρίζουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Βαρειάς, Καλλονής, 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης και 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης Λέσβου.

 

Σκοπός του προτεινόμενου διαγωνισμού, είναι η ενασχόληση των μαθητών με την έννοια της ελευθερίας και τις ποικίλες εκφάνσεις της σε επίπεδο ατόμου, κοινωνίας, κράτους, κτλ., για να δημιουργήσουν με την φαντασία τους εικαστικά έργα και λογοτεχνικά κείμενα σε πεζό λόγο, μέσα από τα οποία θα εκφράζεται η δική τους θεώρηση επί του θέματος. Οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι ειδικότερα:

 

 1. Η μελέτη επιλεκτικών λογοτεχνικών κειμένων στα οποία γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά στην έννοια της ελευθερίας.
 2. Η ανάπτυξη ενός παραγωγικού διαλόγου εντός της τάξης, κατά τον οποίο να ενθαρρύνεται η έκφραση της προσωπικής αντίληψης των μαθητών σχετικά με την έννοια της ελευθερίας σε διαφορετικές περιπτώσεις (έκφρασης και επιλογών του ατόμου, μετακινήσεων, κοινωνικοποίησης, ύπαρξης σε επίπεδο χωρών, κ.α).
 3. Η έκφραση της δημιουργικότητας των μαθητών και η ανακάλυψη των κλίσεών τους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο στην τόνωση της ψυχολογίας τους όσο και στη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 4. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως προς την αναζήτηση πληροφοριών για την ανάπτυξη των έργων τους.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στον διαγωνισμό θα προσκληθούν να συμμετάσχουν οι μαθητές όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λέσβου- Λήμνου. 

 

ΔΟΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

 

1η Κατηγορία: “Ζωγραφίζω και Περιγράφω” για μαθητές της Α’ και Β’ τάξης. Τα παιδιά ζωγραφίζουν και περιγράφουν σύντομα αυτό που δείχνει το εργο τους.

2η Κατηγορία: Διαγωνισμός συγγραφής για μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης. 

3η Κατηγορία: Διαγωνισμός συγγραφής για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

 

Για την αξιολόγηση των έργων, θα υπάρχουν δύο διαφορετικές επιτροπές αξιολόγησης: 

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για την 1η Κατηγορία (Α’-Β’ Τάξη).

Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, κοινή για την 2η (Γ’-Δ’) και 3η (Ε’-ΣΤ’) κατηγορία.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γραπτή γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 
 2. Κάθε μαθητής/μαθήτρια καλείται να δημιουργήσει ένα (1) και μόνο πρωτότυπο έργο ανά συμμετοχή, το οποίο θα υποβάλλεται στην Οργανωτική Επιτροπή. 
 3. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα πραγματοποιηθούν εντός του ωρολογίου σχολικού προγράμματος.
 4. Το θέμα του διαγωνισμού δίνει απλά μία κατεύθυνση. Η ερμηνεία του από τους δημιουργούς για την ανάπτυξη των ιστοριών τους και στις 3 κατηγορίες είναι ελεύθερη, γι’ αυτό κάθε έργο πρέπει να έχει τον δικό του ξεχωριστό τίτλο.
 5. Στην πρώτη κατηγορία, η έκταση του εικαστικού έργου ορίζεται στη μία σελίδα Α4 και πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο, όχι μεγαλύτερο σε έκταση από μία σύντομη παράγραφο (50-60 λέξεις). 
 6. Στη δεύτερη κατηγορία, η μέγιστη έκταση των κειμένων ορίζεται στις 500 λέξεις.
 7. Στην τρίτη κατηγορία, η μέγιστη έκταση των κειμένων ορίζεται στις 750 λέξεις.
 8. Τα έργα δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε άλλους διαγωνισμούς και οι δημιουργοί εγγυώνται για το πρωτότυπο του έργου τους.
 9. Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, οι επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισμού και οι διοργανωτές, δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
 10. Ως τελική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2022.
 11. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους και τους Κανόνες Συμμετοχής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, δημοσιοποιώντας άμεσα και αιτιολογώντας τις αλλαγές αυτές. 
 12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού και αποδέχονται την απόφαση των κριτικών επιτροπών, η οποία είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η βαθμολόγηση των έργων της 1ης κατηγορίας, θα γίνεται βάσει των εξής κριτηρίων και σε κλίμακα από 1 έως 7 (με άριστα το 7):

 1. Θεματολογία/Σαφήνεια Ιδεών(Το έργο θα πρέπει να παραπέμπει στο θέμα του διαγωνισμού με τρόπο που να μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί τους στόχους του).
 2. Πρωτοτυπία/Φαντασία(Η αυθεντικότητα και ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο δημιουργός μέσα από το έργο)
 3. Βαθμός Δυσκολίας/Ποιότητα του Έργου(Με το κριτήριο αυτό δίνεται έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα από καλλιτεχνική σκοπιά και στην πρωτοτυπία όσον αφορά την επιλογή της τεχνικής).

 

Η βαθμολόγηση των έργων της 2ης και 3ης κατηγορίας θα γίνεται βάσει των εξής κριτηρίων και σε μία κλίμακα από 1 έως 10 (με άριστα το 10):

 1. Δημιουργικότητα(Ξεχωριστό ύφος, Έκφραση σκέψης, κτλ.)
 2. Πρωτοτυπία/Φαντασία(Απρόσμενα γεγονότα, Επινοητικότητα, κτλ.)
 3. Πλοκή(Παρουσίαση σκηνικού και χαρακτήρων, κλιμάκωση δράσης, κορύφωση, έκπληξη, κτλ)
 4. Αρτιότητα Περιεχομένου(Συνοχή, Ομοιογένεια, Μορφοποίηση κειμένου, κτλ).
 5. Μηνύματα/Συναισθήματα(Τι μήνυμα περνάει, πως ενεργοποιεί συναισθηματικά τον αναγνώστη, κτλ).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Οι συμμετοχές όλων των κατηγοριών, θα παραδίδονται με διαβιβαστικό του σχολείου μέσα σε φάκελο, στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (Αγίου Συμεών 17 – Μυτιλήνη).
 • Τα πλήρη στοιχεία κάθε δημιουργού (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Σχολείο/Τάξη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) θα αναγράφονται σε ξεχωριστό κατάσταση (φύλλο Α4) μέσα στον φάκελο. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, ότι συναινούν στη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς επίσης και ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματος του ανήλικου παιδιού τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έκδοση των διακριθέντων έργων. 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης των έργων (εικαστικών και πεζών) θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ 16 Ιουνίου 2022 και 30 Ιουνίου 2022.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθώς και η απονομή των βραβείων, θα γίνει εντός της 2ης εβδομάδας του νέου σχολικού έτους (19-23 Σεπτεμβρίου 2022) σε εκδήλωση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί δημόσια από την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού και τους εμπλεκόμενους φορείς τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.

Τα βραβεία που θα μοιραστούν στους νικητές ανά κατηγορία είναι:

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Notebook και έπαινος για τον νικητή ή τους νικητές – σε περίπτωση ισοβαθμίας – τιμητικός έπαινος 2ης και 3ης θέσης και από ένα βιβλίο επιλογής τους, για τους 10 πρώτους. 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Notebook και έπαινος για τον νικητή ή τους νικητές – σε περίπτωση ισοβαθμίας – τιμητικός έπαινος 2ης και 3ης θέσης και από ένα βιβλίο επιλογής τους για τους 10 πρώτους.

 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Notebook και έπαινος για τον νικητή ή τους νικητές – σε περίπτωση ισοβαθμίας – τιμητικός έπαινος 2ης και 3ης θέσης και από ένα βιβλίο επιλογής τους για τους 10 πρώτους.

 

Στους 10 πρώτους κάθε κατηγορίας, θα δοθεί επίσης ο 2ος τόμος του διαγωνισμού, που θα εκδοθεί και θα περιέχει τη συλλογή των 10 καλύτερων έργων που θα έχουν διακριθεί στη 2η και 3η κατηγορία, ενώ τα έργα των παιδιών που θα συμμετάσχουν στην 1η κατηγορία, θα εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου, σε έκθεση οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν την ημέρα της βράβευσης.

 

Οι νικητές των τριών κατηγοριών, θα εξασφαλίσουν με τη νίκη τους και δωρεά 10 βιβλίων ο καθένας, για τη σχολική τους βιβλιοθήκη.

 

Τέλος, όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους και μικρά συμβολικά δώρα.

 

Από τον διαγωνισμό, δεν προκύπτουν έσοδα για τους φορείς υλοποίησης ενώ τα έργα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα ακολουθήσει διαδικασία αποτίμησης της διοργάνωσης με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες. Σκοπός του ερωτηματολογίου, είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών στην οργάνωση του διαγωνισμού και η λήψη ικανού δείγματος εποικοδομητικής κριτικής και νέων ιδεών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ(Αλφαβητικά)

 1. ΓΟΥΑΙΤ Ντανιέλλα, ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΣΓΚ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 2. ΛΑΓΟΥΤΑΤΖΗ Ειρήνη, ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΣΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
 3. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Λάμπρος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΑΡΕΙΑΣ (Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. ΣΠΕΡΚΟΣ Αριστείδης, ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΣΓΚ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Αλφαβητικά)

1η Κατηγορία

 1. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Μαρία, Ζωγράφος-Εικαστικός
 2. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας, Διευθυντής Μουσείου Τεριάντ – Εικαστικός
 3. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ανδρονίκη,Εκπαιδευτικός – Εικαστικός
 4. ΤΣΑΚΑΛΟΣ Μιχάλης, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου (Πρόεδρος Επιτροπής)

 

2η και 3η Κατηγορία

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Βασίλης, Συγγραφέας-Μουσικοπαιδαγωγός
 2. ΓΙΩΤΗ Μαρίνα, Συγγραφέας-Εικονογράφος παιδικών βιβλίων
 3. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αθανάσιος, Θεολόγος – Εκπαιδευτικός
 4. ΜΠΑΡΜΠΑΤΙΩΤΗ Βάλια, Βιβλιοπώλης
 5. ΜΠΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου (Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. ΤΖΟΥΡΑ Μαρία, Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την επίσημη έναρξη του, στις 19 Απριλίου 2022 έως και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των έργων, στις 15 Ιουνίου 2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αμέσως μετά την έγκριση διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα οργανωθεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνέντευξη τύπου στην τοπική τηλεόραση, στην οποία θα ανακοινωθεί η επίσημη έναρξή του. Ταυτόχρονα, θα αποσταλεί ενημερωτικό δελτίο τύπου σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης της Λέσβου, στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Το δελτίο τύπου θα συνοδεύεται από την επίσημη αφίσα του διαγωνισμού.

 

ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του κύρους του διαγωνισμού, προβλέπονται τα κάτωθι:

 1. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής δεν θα συμμετέχουν σε καμία Επιτροπή Αξιολόγησης.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης, δεν θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εντός της σχολικής δομής που υπηρετούν, οι οποίες θα σχετίζονται με τον διαγωνισμό.
 3. Τα έργα προς αξιολόγηση, δεν θα φέρουν το ονοματεπώνυμο του δημιουργού, παρά μόνο τον τίτλο του έργου.
 4. Η τελική βαθμολογία κάθε συμμετοχής, θα αποτελεί τον μέσο όρο των επιμέρους βαθμολογιών κάθε μέλους των Επιτροπών Αξιολόγησης. 
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατατακτήρια θέση και τα βραβεία που προβλέπονται από αυτή, θα μοιράζονται εξίσου ανάμεσα στους επιτυχόντες. 

 

 

Εκ μέρους των διοργανωτών,

 

Αναστασία Αντωνέλλη

Αντιπεριφερειάρχης

Οικονομικών και Πολιτισμού

 

 

 

Αικατερίνη Στρατάκη – Συβρή

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Λέσβου

 

 

 

Λάμπρος Πετρογιάννης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής και του Συλλόγου 

Γονέων Δημοτικού Βαρειάς

 

 Άριστείδης Σπέρκος

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ