ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την
αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(Υ.ΝΑ.Ν.Π.)
Έχοντας υπ’ όψιν,
α)τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές- Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄
145), όπως ισχύει,
β)την υπ’ αριθμ.3332.2/03/13/21-08-2013 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και
των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που
συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.3332.2/02/14/25-06-
2014 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1890), και
γ) Η υπ’ αριθμ.Υ64/13-09-2018 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β’ 3986)
Κ Α Λ Ε Ι
πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (01) έως πέντε (05) ετών, για την
αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο
στην παρούσα πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν.

2.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλουν
αίτηση δρομολόγησης πλοίου/πλοίων στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Θαλασσίων
Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη
Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 10, μέχρι και τη 17/05/2019

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here